Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Systemy e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.jedlicze.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-13.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Wajs, mail:  wajs@jedlicze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (013) 44-847-25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do obiektu Urzędu Gminy Jedlicze można dostać się od ul. Łukasiewicza lub od strony parkingu, usytuowanego od strony południowej obiektu.

Szerokość chodników od ul. Łukasiewicza jest wystarczająca do wygodnego i bezpiecznego poruszania się na wózku inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne do budynku są w dobrym stanie technicznym. Budynek jest dobrze oznakowany i widoczny, nie występuje problem w odnalezieniu i dotarciu do obiektu. Miejsca parkingowe przy obiekcie Urzędu Gminy Jedlicze zapewniono:

- wzdłuż południowej ściany budynku, na którym umieszczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,

- wydzielony parking od strony południowej obiektu.

Łączna ilość miejsc parkingowych to 90 stanowisk. Liczba miejsc parkingowych w stopniu wystarczającym zapewnia potrzeby w tym zakresie. Wymiary miejsc parkingowych są zgodne z obowiązującymi przepisami. Biuro obsługi klienta – punkt informacyjny jest usytuowany w bezpośredniej bliskości od wejścia głównego do budynku oraz stosunkowo blisko od wyjścia z dźwigu osobowego. Biuro umożliwia obsługę klienta zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej. W biurze udzielana jest wyczerpująca informacja w zakresie dotyczącym załatwienia sprawy, udzielenia niezbędnych porad, skontaktowania z merytorycznymi pracownikami urzędu.

Ułatwienia dostępu: