Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
WN-87
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty i dokonanie jej zwrotu
WPIO-Z-2
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
WN-79
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
WN-107
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
WN-10
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
WN-15
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego
WN-17
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o przedłużenie umowy na dzierżawę gruntu
WN-48
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o podział nieruchomości
WN-84
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o wynajem lokali użytkowych
WN-86
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
WN-126
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Pismo ogólne
WN-76
Organ właściwy do realizacji usługi Organy administracji publicznej
Kogo dotyczy Każdy.
Podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r., poz. 57)
Wymagane dokumenty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Opłaty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Tryb odwoławczy W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługi złożenie pisma
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie wniosku, 2. Rozpatrywanie wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.
Poziom dostępności usługi Transakcja
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DGOK
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Zgłoszenie nowej konsultacji społecznej
XKS-1
Organ właściwy do realizacji usługi Właściwy podmiot administracji publicznej.
Kogo dotyczy Dotyczy osób, chcących wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny
Podstawy prawne Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm., Art.5a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm., Art.10a) Ustawa Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, ust. 6,) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
Wymagane dokumenty Wniosek w konsultacjach społecznych
Czas realizacji Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z systemu ePUAP
Opłaty brak opłat
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
WN-22-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
WN-23-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Pismo ogólne
WN-360-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne
WN-418-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
24
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
WN-29-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
25
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków/zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych
WN-109-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
26
Zgłoszenie pobytu stałego
ELZPS1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
27
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
ELZW3
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
28
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
EL-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
29
Zgłoszenie urodzenia dziecka
EL-10
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
30
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
EL-11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
31
Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
EL-2
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
32
Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
EL-3
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
33
Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
EL-4
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
34
Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika
EL-5
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
35
Sprawdź dane swoje lub swojego dziecka w rejestrze PESEL i pobierz zaświadczenie
EL-6
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
36
Zmień obwód głosowania lub dopisz się do CRW
EL-7
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
37
Zmień miejsce głosowania
EL-8
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
38
Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy
EL-9
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
39
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
ELWPC2
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
40
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
ELWPS2
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
41
Zgłoszenie pobytu czasowego
ELZC1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
42
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 m-cy
ELZP4
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
43
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
WN-30-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
44
Wniosek o zwrot /zaliczenie na poczet/przeksięgowanie nadpłaty podatku/opłaty lokalnej
WN-318-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
45
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej
WN-408-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
46
Zgłoszenie wyrobów azbestowych na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
WN-478-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
47
Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
WN-479-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
48
Wniosek o udostępnienie w trybie jednostkowym danych z rejestru dowodów osobistych
WN-77-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
49
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (na bazie pisma ogólnego)
WN-468-fb
Wymagane dokumenty Aby prawidłowo złożyć ten wniosek, konieczne jest pobranie załączonego poniżej wzoru, wydrukowanie go, wypełnienie, podpisanie i dołączenie do niniejszego wniosku takiego skanu. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - wersja papierowa
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: